TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG LIÊN ĐỘI

 Nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em trong toàn Liên đội. Liên đội đã tổng kết các phong trào thi đua đã phát động trong tháng 11 và tháng 12, trao cho các tập thể cũng như các cá nhân đã có thành tích cao trong các phong trào.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRAO THƯỞNG CỦA LIÊN ĐỘI

 

 

Cô Vũ Thị Thúy - Phó hiệu trưởng - Trao thưởng co các em có thành tích cao trong các học tập