Một số hình ảnh hoạt động thi đua chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập đoàn 26/3

Học sinh tích cực học tập thi đua chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ và ngày thành lập Đoàn 26/3

Giáo viên tích cực chuẩn bị cho bài giảng