Chức năng, nhiệm vụ phòng GD&ĐT 

Trụ sở: Đường Hữu Nghị - phường Hoà Lạc - thành phố Móng Cái

Điện thoại : 0333.881.362

Email: pgddt_ubndtpmc@quangninh.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Giáo dục là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, là hệ thống tổ chức quản lý hành chính nhà nước của ngành giáo dục - đào tạo.

Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND Thành phố, đồng thời chịu sự kiểm tra, chỉ đạo về chuyên môn của Sở  Giáo dục - Đào tạo Quảng Ninh.

Phòng Giáo dục có trách nhiệm trước UBND Thành phố và Sở Giáo dục - Đào tạo trong việc chỉ đạo thực hiện các mặt công tác giáo dục trong phạm vi được phân cấp quản lý.

 

Vị trí chức năng:

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Móng Cái, tham mưu giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với sự nghiệp Giáo dục trên địa bàn bao gồm: Mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; qui chế thi cử và cấp bằng; chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự quản lý chỉ đạo về công tác giáo dục và đào tạo của UBND thành phố Móng Cái, đồng thời chịu sự quản lý chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

 

Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố:

2.1. Tham mưu giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước các cơ sở giáo dục thuộc các cấp học trên địa bàn (kể cả các trường ngoài công lập).

2.2. Chủ trì xây dựng và trình UBND Thành phố các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo ở địa phương; Tổ chức triển khai chỉ đạo thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.3. Giúp UBND Thành phố quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ninh và theo Luật Giáo dục.

Ban hành các văn bản quản lý theo thẩm quyền. Tham mưu giúp UBND Thành phố, Sở Giáo dục - Đào tạo về chủ trương và biện pháp tổ chức chỉ đạo các trường thực hiện nhiệm vụ năm học, đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục.

2.4. Đề xuất phương án, thẩm định và chịu trách nhiệm nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sát nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường THCS, trường Tiểu học, trường Mầm non, trường Mẫu giáo và các cơ sở giáo dục Mầm non trong Thành phố, trình Chủ tịch  UBND Thành phố quyết định.

2.5. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, phường trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác PCGD, phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương, đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra theo chỉ đạo của UBND Thành phố và sở Giáo dục - Đào tạo.

2.6. Chịu trách nhiệm thực hiện quy chế thi cử; Tổ chức quản lý chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp; Cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định của pháp luật tuyển sinh theo phân cấp; Tổ chức các kỳ thi chọn giáo viên giỏi và học sinh giỏi các bậc học.

Tham gia công tác tuyển sinh vào các trường chuyên nghiệp.

2.7. Tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục và công tác khuyến học; Các biện pháp khuyến khích và thúc đẩy phát triển giáo dục theo chủ trương của Nhà nước đối với vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo và các xã đặc biệt khó khăn.

2.8. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các chuyên đề khoa học giáo dục, các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học; Tổ chức học tập nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi và đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở các bậc học.

2.9. Hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của Ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn Thành phố.

2.10. Hàng năm, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục và thực hiện chi theo dự toán sau khi được giao dự toán ngân sách; Lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quản lý chỉ đạo việc bảo quản, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất trường học; Việc phát hành sách giáo khoa, ấn phẩm giáo dục, thiết bị thí nghiệm và các phương tiện giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý (trong hệ thống giáo dục theo phân cấp), quản lý quỹ học phí, quỹ xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị trường học; Chỉ đạo các trường học trong hệ thống giáo dục theo phân cấp quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí, cơ sở vật chất trang thiết bị trường học.

2.11. Về cán bộ quản lý, giáo viên:

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm. Tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp hàng năm của toàn Ngành để UBND Thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định; Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên.

- Việc bổ nhiệm, tuyển dụng, tiếp nhận, điều động và giải quyết chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của phòng Giáo dục và Đào tạo được thực hiện theo Quyết định số 3137/2001/QĐ-UB ngày 08/8/2001 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động quản lý sự nghiệp giáo dục đào tạo trên địa bàn Tỉnh; Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với phòng Nội vụ để trình UBND Thành phố quyết định theo thẩm quyền.

- UBND Thành phố ủy quyền cho phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định điều chuyển cán bộ, giáo viên, nhân viên giữa các cơ sở giáo dục, các trường học thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý trong phạm vi Thành phố (riêng việc bổ nhiệm, luân chuyển đối với cán bộ quản lý và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường, phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với phòng Nội vụ đề xuất trình UBND Thành phố quyết định theo phân cấp).

- Thực hiện các quy định của cấp trên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức, viên chức ngành Giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

- Phối hợp với Trung tâm hướng nghiệp - Giáo dục thường xuyên đào tạo các nghề xã hội theo nhu cầu của nhân dân.

2.12. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật về lĩnh vực giáo dục; Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền về chuyên môn nghiệp vụ, về quản lý thu và sử dụng các quỹ theo quy định... đối với các trường học trong hệ thống giáo dục được phân cấp quản lý; Kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục.

2.13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và các báo cáo khác về thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND Thành phố và sở Giáo dục - Đào tạo (của tất cả các trường trên địa bàn, kể cả Trung tâm Hướng nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các trường THPT).

          2.14. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo Luật Giáo dục, theo quy định của pháp luật; Những nhiệm vụ do UBND Thành phố phân công hoặc ủy quyền.