Thông tin về cơ sở vật chất 

BIỂU KÊ KHAI

TRANG THIẾT BỊ, CƠ SỞ VẤT CHẤT NHÀ TRƯỜNG NĂM 2014

 

 

Stt

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

13 phòng

13 phòng /17 lớp

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

 

-

2

Phòng học bán kiên cố

8 phòng

8 phòng /12 lớp

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

5 phòng

5 phòng/ 5 lớp

III

Số điểm trường

04 điểm trường

 

IV

Tổng diện tích đất (m2)

3058 m2

 

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

862 m2

4,4 m2/học sinh

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

576 m2

3 m2/ học sinh

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

52 m2

 

3

Diện tích thư viện (m2)

23 m2

 

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích văn phòng (m2)

96 m2

 

6

Diện tích nhà để xe (m2)

32 m2

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

 

 

2

Khối lớp 2

 

 

3

Khối lớp 3

 

 

4

Khối lớp 4

 

 

5

Khối lớp 5

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

 

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

 

 

2

Cát xét

 

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

01 chiếc

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

02 chiếc

 

5

Âm li, loa đài

02 bộ

 

6

Máy bơm

02 chiếc

 

7

Máy tính

04 chiếc

 

8

Máy in

02 chiếc

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

02 nhà (20 m2)

XI

Nhà ăn

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

 

 

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

x

 

0,5 m2/ học sinh

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

x

 

0,5 m2/ học sinh

                                      

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

 

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

 

 

XIX

Tường rào xây

x