Kế hoạch phát triển GD 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS VẠN NINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TT

TÊN TRƯỜNG,
CƠ SỞ

THỰC HIỆN NĂM HỌC 2013 - 2014

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 - 2015

Hạng trường

HĐ vào lớp 6

Lớp, học sinh THCS

HĐ vào lớp 6

Lớp, học sinh THCS

TN T.học

Tuyển mới

Tổng số

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

TN T.học

Tuyển mới

Tổng số

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9
Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công lập:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài công lập:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

90

13

425

3

90

3

115

3

105

4

115

97

97

12

402

3

97

3

90

3

112

3

103

III

 

1

THCS Vạn Ninh

c

90

13

425

3

90

3

115

3

105

4

115

 

97

12

402

3

97

3

90

3

112

3

103

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu BC - THCS

TRƯỜNG THCS VẠN NINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ GIÁO DỤC THCS NĂM HỌC 2014 - 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TT

TÊN TRƯỜNG

BIÊN CHẾ CÓ MẶT NĂM HỌC 2013 - 2014

GV HĐ 2013 - 2014

BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO 2013 - 2014

GV VỀ HƯU 2014 - 2015

KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2014 - 2015

Cân đối (so với BC được giao)

Hạng trường

Tổng số lớp

Biên chế

Tổng số

Cán bộ QL

Giáo viên

Nhân viên

Tổng số

CB
QL

Giáo viên

Nhân viên

Tổng số

Cán bộ QL

Giáo viên

Nhân viên

Hiệu trưởng

Hiệu phó

TPT Đội

Giáo viên

Thư viện

TBTN

Văn phòng

Hiệu trưởng

Hiệu phó

TPT Đội

Giáo viên

Thư viện

TB
TN

Văn phòng

 

Tổng số:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trực thuộc Sở GD&ĐT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trực thuộc cấp Huyện:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS Vạn Ninh

 

1

1

1

23

 

 

1

4

 

2

24

1

1