Tin tức - Sự kiện 

Hội nghị viên chức lao động ngành giáo dục năm học 2013-2014

 Thực hiện Công văn 83/LĐLĐ, ngày 14/7/2014 của LĐLĐ thành phố Móng Cái “V/v tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ các cơ sở trường học năm học 2014 – 2015”, từ ngày 25/9/2014 đến 01/10/2014, theo Kế hoạch, các trường MN, TH, TH&THCS, THCS trực thuộc tổ chức Hội nghị viên, người lao động năm học 2014 – 2015, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014; việc thực hiện chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động; các điều kiện làm việc và những biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; các biện pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên… đồng thời, Hội nghị cùng bàn, thảo luận, đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014 – 2015. 

Năm học 2014 – 2015 là năm học thứ 2 ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị TW 8 (Khóa XI); Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 05/3/2014 của BCH Đảng bộ Tỉnh; Kế hoạch số 3226/KH-UBND ngày 13/6/2014 của UBND Tỉnh; Chương trình hành động số 37-CTr/TU, ngày 26/3/2014 của BTV Thành ủy; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 14/4/2014 của UBND Thành phố về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; để các trường thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học, tiến tới thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết 29-NQ/TW, Phòng GD&ĐT đã phối hợp với Công đoàn Ngành thành lập các đoàn đại biểu do các đồng chí lãnh đạo làm trưởng đoàn về dự và chỉ đạo Hội nghị tại 48 trường trực thuộc.

 

Đ/c Nguyễn Thu Hương, Trưởng Phòng GD&ĐT phát biểu chỉ dạo tại Hội nghị